Download String of Words mod apk v1.4.9 for Android

Tạo một chuỗi câu trả lời gồm hai từ để giải từng câu đố. Từ thứ hai của một câu trả lời trở thành từ đầu tiên của câu trả…